Guyyaa keessaa dhala dhabuu dhiirotaa Deebii isaa waliin

Guyyaa keessaa dhala dhabuu dhiirotaa fi deebii isaa.

Gaaffii: Abbaan warraa kan kanaan dura dubartii biraa wajjii ijoollee baayye horatee jiru haadha warraa lammataa erga fuudhee booda daa'ima argachuu yoo dadhaban abbaa warraaf qorannaa gochuun ni barbaachisaa? eeyye yoo ta'e maaliif barbaachisa? 

Deebii: Eeyye ni barbaachisa, haati warraafi abbaan warraa tokko yeroo ji'a 12/waggaa tokko ta'uuf waliin jiraatanii osoo qusannaa maatii hin fayyadamin yoo xiqqaate torbeetti yeroo 3 qunnamtii saalaa rawwachaa turanii haati warraa ulfaa'uu yoo dadhabde dhala dhaban/subfertile jedhamu. kanaafuu qorannaa jalqaa(basic workup) fi yaala isaan barbaachisa jechuudha. 

Sababiin dhala dhabuu harka dhibba keessaa tokko sadaffaan rakkoo haadha warraa ta'a, tokko sadaffaan rakkoo abbaa warraa ta'a, tokko sadaffaan immoo rakkoo isaan lamaanii ta'a jedhamee tilnaamama.

Abbaan warraa kanaan dura ijoollee qabu guyyaa keessaa dhala dhabuu ni danda'a. fakkeenyaaf ujummoon sanyii kormaa gara alaatti baasu sababii garagaraatiin cufamee sanyiin kormaa(sperm) gara alaattii osoo hin baane dhangala'aan sanyii kormaa baatuuf gargaaru(Semen) qofti yeroo qunnamtii saalaa ba'uu danda'a. kun Azoospermia jedhama. Dubartii takka ulfeeysuuf sanyiin kormaa(sperm) yeroo walqunnamtii saalaa tokkotti dhangala'u miliyoona 39 fi sanaa ol ta'uu qaba ykn mililiitira tokko (1ml) keessatti yoo xiqqaate miliyoona 15 (15milion/ml)fi sanaa ol ta'uu qaba. Inni biraa immoo sochii sanyiin kormaa taasisu. Inniis harka dhibba keessaa yoo xiqqaate parsantaa 32 gara fuulduraatti kan sochoo'u ta'uu qaba.  

Sabaabiiwwan asii olitti ibsaman kanarraa kan ka'e abbaan warraa kanaan dura dubartii biraa wajjiin ijoollee qabaatullee haadha warraa isaa kan ilma wajjiin argachuu dadhaban kana waliin qorannaa barbaachisu taasisuu qaba jechuudha. 

Gaaffii kana hanga tokko deebiseera jedhee yaada. 

Galatoomaa!

(Dr.Jemal mohammed, assistant prof. of OBGYN)


Print   Email