Laguu umrii waggaa 50 booda dhufu

Laguu umrii waggaa 50 booda dhufu

Gaaffii: Sababiin laguun erga waggaa shaniif namarraa dhaabbatee booda umrii waggaa 50 itti namatti dhufuuf maali? Qorsa "CHOICE" jedhamuu yoo fudhatan fayyuu ni danda'aa?

Deebii: Dubartoota/Haadholii umriin isaanii waggaa 40 fi sanaa ol ta'e irratti marsaan laguu isaanii waggaa tokkoo oliif erga dhaabbatee booda yoo dhiiga argan, dhiigni sun marsaa laguu isa sirrii osoo hin taane mallattoo dhibeewwaan garagaraa ta'uu danda'a malee dhiiga fayyaatii miti. Dhibeewwan sadarkaa addunyaatti lubbuu haadholii galaafataa jiran kanneen mallattoo akkasii agarsiisan keessaa kaansariin fiixee gadaamessaa fi kaansariin keessoo gadaamessaa sadarkaa duraarra kan jiraniidha. Dubartii umriin ishee waggaa 40 olta'e takka waggaa tokkoo fi sanaa oliif erga laguu arguu dhaabdee booda wanti akkasii yoo isii mudate hatattamaan mana yaalaa iddoo ispeeshaalistii ulfaa fi gadamessaa itti argachuu dandeessu deemtee qorannoo taasisuu qabdi.

Qoricha/qorsa laguu dhaabu ykn laguu sirreessa jedhamee yaadamu kan dubartoonni ulfa yeroo malee ofirraa ittiisuuf fayyadaman "CHOICE" kan jedhamu ajaja ogeessaatiin alatti ofumaa dukkaana qorichaatii bitanii fudhachuun sirrii miti; rakkoo akkasiitiif furmaata ta'uus hin danda'u. Dabalataan qorichoonni akkasii kanneen hoormoonii of keessaa qaban dubartoota umriin isaani waggaa 35 olta'een ajaja ogeessa fayyaatiin alatti yoo fudhataman rakkoo hamaaf isaan saaxiluu danda'u. kanaafuu haadholiin mallattoolee akkasii yoo argan qorsa kamiyyuu fudhachuun dura hatattamaan qorannoo kaansarii gadamessaa taasisuu qabu.

Galatoomaa!

(Dr.Jemal mohammed, assistant prof. of OBGYN)


Print   Email